Tháng Sáu Kì Diệu
Oh! Family 12/26 [Сбор!]=[Xellos Slayer+sys3x+Tentenkunchan]

50 Cent